Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi w związku z prowadzeniem serwisu i sklepu internetowego estudiando.pl („Serwis”/„Sklep”) oraz wykorzystaniem plików cookies.

Administratorem danych osobowych jest Estudiando Natalia Dawidowska, ul. Wileńska 11/4, 41-103 Siemianowice Śląskie. NIP: 9542508455, REGON: 522913216. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail natalia@estudiando.pl.

§1 Dane osobowe

 1. Dane osobowe i prywatność
  W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu gromadzone i przetwarzane będą Twoje dane osobowe. Zakres i warunki tego przetwarzania różnić będą się w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu.
 2. Administrator zbiera dane osobowe poprzez:
  a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) gromadzenie plików “cookies”
 3. W celu wykupienia usługi/ produktu, powinieneś podać dane zapewniające możliwość jej realizacji (imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP firmy), oraz/ lub umożliwiające kontakt z Tobą (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego).
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 powyżej. Wskutek ich niepodania nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i w konsekwencji świadczyć na Twoją rzecz naszych usług, w szczególności nie będzie możliwa rejestracja w sklepie i złożenie zamówienia.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym stosowanie szyfrowanego połączenia za pomocą̨ certyfikatu SSL.
 7. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Twoje dane przetwarzać, w tym przechowywać, będziemy do czasu przedawnienia roszczeń, których mogą one dotyczyć.
 9. Przysługują Ci następujące uprawnienia:prawo do dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  b) prawo do przenoszenia danych,
  c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§2 Pliki cookies

 1. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  a) są̨ zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  b) umożliwiają̨ Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
  c) nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
 2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  a) usunąć́ pliki cookies
  b) blokować́ wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 3. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  a) zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  b) statystycznym
  c) marketingowym
  d) udostępniania kluczowych funkcji Serwisu
 4. Aby dowiedzieć́ się̨ jak zarządzać́ plikami cookies, w tym jak wyłączyć́ ich obsługę̨ w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać́ z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać́ się̨ wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge)
  Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę̨ na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

§3 Inne technologie

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:
  a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  b) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

§4 Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być́ przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się̨ lista tych podmiotów:

 1. Dostawca płatności
 2. Hostingodawca
 3. Portale społecznościowe
 4. ING Bank Śląski SA („Bank”) w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych.
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami.

§4 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnej osoby.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Scroll to Top